آیا می توانم بدون اجازه مجتهد، خمس مال خودم را به مستحقین بپردازم؟
آیا می توانم بدون اجازۀ مجتهد، خمس مال خودم را به مستحقین بپردازم؟

باسمه تعالی

وجوهات شرعیه به شأن ولایت (شخصیت حقوقی امامت) تعلق می گیرد و در عصر حضور در اختیار امام ـ علیه السلام ـ یا نائب خاص ایشان و در عصر غیبت در اختیار فقیه جامع الشرایط قرار می گیرد که البته چنین فقیهی دارای شأن ولایت است. بنابراین وجوهات شرعیه با اذن این افراد در محدودۀ مشخص شدۀ آن در فقه به مصرف می‌رسد. اگر آن ها به کسی اجازه مصرف دهند، مصرف خمس برای وی جایز است و گرنه حرام است

کد سایت fa935