آیا خوردن دوغ کفیر حرام است؟
آیا خوردن دوغ کفیر حرام است؟

باسمه تعالی

گویا در دوغ کفیر مقدار ناچیزی از الکل وجود دارد و خوردن آن جایز است.