آیا خواندن قرآن هنگامی که عادت ماهیانه هستیم، حرام است؟
آیا خواندن قرآن هنگامی که عادت ماهیانه هستیم، حرام است؟

باسمه تعالی

​خواندن قرآن در حال عادت ماهانه (حیض) مستحب است؛ مگر سوره هایی که سجدۀ واجب دارد؛ یعنی سوره های فصلت، نجم، علق و سجده که خواندش حرام است.

 

کد سایت fa957
طبقه بندی موضوعی اغسال|قرآن