کسی که استمنا می کرده سپس از آن دست می کشد، برای جبران آن باید چه کارهایی انجام دهد؟
کسی که استمنا می کرده سپس از آن دست می کشد، برای جبران آن باید چه کارهایی انجام دهد؟

باسمه تعالی

1. کسی که گناهی مانند استمناء انجام می داده که حقی از مردم برگردن او نیست، برای جبران فقط باید توبه کند.

2. توبه در موارد حق الله، مانند مورد فوق، به پشیمانی از گذشته و عزم بر عدم فعل آن در آینده، تحقق پیدا می کند.

 
کد سایت fa995 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی توبه