آیا نگاه کردن پزشک مرد به زن و بر عکس، برای معالجه اشکال دارد؟
آیا نگاه کردن پزشک مرد به زن و بر عکس، برای معالجه مشکلی دارد؟اگر مشکل دارد؛ آیا کرامت پزشک زیر سئوال نمی رود؟

باسمه تعالی

نگاه کردن پزشک به بیمار برای درمان بلااشکال است و اگر درمان یا تشخیص بیماری متوقف بر لمس کردن باشد، در حد ضرورت لمس کردن بلامانع است.

 

کد سایت fa998 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی روابط زن ومرد|احکام پزشکی