اگر چت کردن در چارچوب ضوابط دین باشد اشکال ندارد؟
اگر چت کردن (گفتگو در فضای مجازی) در چارچوب ضوابط دین باشد اشکال ندارد؟ فواید آن چیست؟

باسمه تعالی

1. در فرض سؤال اشکال ندارد.

2. اگر موجب هدایت و ارشاد کسی شود، مستحب است.

3. در مواردی که هدایت آن فرد شرعاً لازم باشد، واجب است.

کد سایت fa1480
طبقه بندی موضوعی اینترنت