نظر شما در مورد ورود به سايتهاي فيلتر شده ( سايتهاي مستهجن ، خبري و اجتماعي) چيست؟ جايز است يا حرام يا مكروه؟
نظر شما در مورد ورود به سايتهاي فيلتر شده ( سايتهاي مستهجن ، خبري و اجتماعي) چيست؟ جايز است يا حرام يا مكروه؟
اگر مفسده ای در این امر باشد، قطعاً حرام است.
کد سایت fa1490 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی اینترنت