آیا می توانیم بخشی از خمسی که سهم سادات است را خودمان به طور مستقیم و بدون کسب جواز از علما و یا نایبان آن ها به سادات فقیر بدهیم؟
آیا می توانیم بخشی از خمسی که سهم سادات است را خودمان به طور مستقیم و بدون کسب جواز از علما و یا نایبان آن ها به سادات فقیر بدهیم؟

باسمه تعالی

طبق شرع مقدس تمام خمس در اختیار شأن ولایت (شخصیت حقوقی امامت) قرار گرفته است. بنابراین در عصر حضور در اختیار امام ـ علیه السلام ـ یا نائب خاص ایشان و در عصر غیبت در اختیار فقیه جامع الشرایط قرار می گیرد که البته چنین فقهایی دارای شأن ولایت هستند. بنابراین با اذن این افراد در محدودۀ مشخص شدۀ آن در فقه، به مصرف می‌رسد. اگر آن ها به کسی اجازۀ مصرف دهند، مصرف خمس برای وی جایز است و گرنه حرام است و سادات سهم مشخص و از پیش تعیین شده‌ای از خمس ندارند. در موارد خاص با دفتر معظم له هماهنگ فرمایید.