آیا فرزند خوانده از پدر خوانده اش ارث می برد؟
فردی صاحب فرزند نمی شد. در زمان وضع حمل خواهرش، فرزند او را که پسر بود، به فرزندی می گیرد و حتی برای او به عنوان فرزند خودش شناسنامه صادر می کند. سال ها بعد پدر اصلی فرزند خوانده‌ فوت می کند و وراث او، بدون احتساب این پسر که فرزند خواندۀ دایی شده است، به بهانه اینکه فرزند شخص دیگری است، ارث را بین خودشان تقسیم و وی را از ارث محروم می کند و تا زمانی که دایی فوت نکرده فرزند خواندۀ به دلیل این تصور که دایی اش، پدر او است دوشادوش وی کار می کرده و در تأمین مخارج خانواده سهیم بوده است و کسی به وی اطلاع نمی دهد که پدر اصلی شما شخص دیگری است. در سن 25 سالگی دایی فوت می کند و وارثان اصلی دایی در زمان تقسیم ارث به فرزند خوانده می گویند که تو فرزند برادر ما نیستی و به این بهانه آن ها نیز وی را از ارث محروم می کنند. فرزند خوانده به دادگاه شکایت می کند و قانون نیز حق را به وارثان اصلی دایی می دهد. حال ایشان از هر دو طرف از ارث محروم گردیده است. تکلیف چنین شخصی از نظر شرعی و قانونی چیست؟

باسمه تعالى

فررند از پدر واقعی خود ارث می برد اما از پدر خوانده اش چیزی به عنوان ارث نمی برد. وی می تواند با مراجعه به دادگاه صالح حق شرعی خود را در خصوص پدر واقعی اش بگیرد.

کد سایت fa2103