آیا ولایت فقیه از امور تقلیدی است یا تحقیقی اگر از امور تقلیدی است جزء کدام قسم از احکام تقلیدی است؟ مثلاً جزء عبادات است یا جزء معاملات؟
آیا ولایت فقیه از امور تقلیدی است یا تحقیقی اگر از امور تقلیدی است جزء کدام قسم از احکام تقلیدی است؟ مثلاً جزء عبادات است یا جزء معاملات؟

باسمه تعالی

1. بحث ولایت فقیه در حوزۀ فقه قرار می گیرد نه اعتقادات. بنابراین فرد باید در این موضوع اجتهاد یا تقلید کند. اصل ثبوت ولایت برای فقیه، جزء مطالب مسلم در فقه اسلامی است اما جزئیات این بحث مانند شرایط ولی، دایرۀ ولایت و شروط اعمال ولایت، اختلافی است.

2. این بحث در اصطلاح فقه رایج در زمرۀ امور غیر عبادی محسوب می شود و در اصطلاح نظریۀ «اندیشه مدون در اسلام»* یکی از نهادهای جهان شمول در نظام سیاسی اسلام است.

 

* نظریه ای که توسط معظم له در حوزۀ دین شناسی مطرح شده است.

کد سایت fa221