آیا چت کردن اشکال دارد؟
آیا چت کردن اشکال دارد؟

باسمه تعالی

در صورتی که برای او مفسده ای نداشته باشد واز بیان مطالب غیر مشروع اجتناب شود، اشکال ندارد.

کد سایت fa3319
طبقه بندی موضوعی اینترنت