اگر زنی از شیر حاصل از شوهر اول خود به بچه ای، با شرایط رضاع،‌ شیر دهد، آیا این بچه بر بچه های این زن از شوهر دوم محرم می شود؟
اگر زنی از شوهر اول خود به بچه ای با شرایط رضاع شیر دهد، آیا این بچه بر بچه های این زن از شوهر دوم محرم می شود؟

باسمه تعالی

اگر زنی از شیر حاصل از شوهر اول خود به بچه ای، با شرایط رضاع، شیر دهد، مادر رضاعی آن بچه خواهد شد. بنابراین بین بچه شیر خورده و این مادر و تمام فرزندانش از شوهر اول و شوهر دوم محرمیت برقرار است.

 

کد سایت fa35
طبقه بندی موضوعی احکام شیر دادن