شخصی در بین سال جهت مخارج زندگی 500 تومان قرض کرده است. آیا الآن برای محاسبۀ خمس، می‌تواند آن 500 تومان قرضی را که تا الآن پرداخت نکرده است، از یک میلیون کم کند و به طلبکار بپردازد و فقط خمس 500 تومان باقیمانده را پرداخت کند؟
شخصی اول دی پایان سال خمسی اش بوده و خمسش را پرداخت نکرده است. وی در اول دی، یک میلیون در حسابش بوده است، ولی در بین سال جهت مخارج زندگی 500 تومان قرض کرده است. آیا الآن برای محاسبۀ خمس، می‌تواند آن 500 تومان قرضی را که تا الآن پرداخت نکرده است، از یک میلیون کم کند و به طلبکار بپردازد و فقط خمس 500 تومان باقیمانده را پرداخت کند؟

باسمه تعالی

اگر قبل از فرارسیدن سال خمسی بدهی اش را ادا کند یا لااقل تا قبل از سال خمسی بدهی اش سررسید شده باشد، جزء مؤونه آن سال محسوب می شود و خمس به آن تعلق نمی گیرد. اما اگر بدهی تا زمان فرارسیدن سال خمسی پرداخت نشود* و تا سر سال خمسی سررسید هم نشده باشد، به این مبلغ خمس تعلق می گیرد.

 

* گویا مفروض سؤال همین است.

کد سایت fa4121