آیا برادر یا خواهر می تواند در صورت شیر نداشتن مادر از سینۀ خواهر خود که نوزاد کوچک دارد شیر بخورد؟
آیا برادر یا خواهر می تواند در صورت شیر نداشتن مادر از سینۀ خواهر خود که نوزاد کوچک دارد شیر بخورد؟

باسمه تعالی

اشکال ندارد و اگر این شیر خوردن در حد شرایط رضاع باشد، با فرزندان خواهر، خواهر یا برادر رضاعی می شود و در حقیقت فرزندان خواهرش، عمه ها و عموهای رضاعی فرزندان وی می شوند. بنابراین فرزندانش نمی توانند با فرزندان خواهرش ازدواج کنند.

کد سایت fa4351
طبقه بندی موضوعی احکام شیر دادن