اگر ببینیم فرد مظلومی در خیابان مورد ضرب و جرح قرار می گیرد و اگر بخواهیم از او دفاع کنیم خطر جانی وجود دارد، چه تکلیفی داریم؟
اگر ببینیم فرد مظلومی در خیابان مورد ضرب و جرح قرار می گیرد ـ و چه بسا احتمال قتل او نیز وجود دارد ـ و اگر ما هم بخواهیم از او دفاع کنیم، خطر جانی برای ما وجود دارد، چه تکلیفی داریم و این دفاع ما ذیل کدام یک از احکام خمسه قرار گیرد؟

باسمه تعالی

1. اگر دفاع از مسلمان  خطر مرگ برای دفاع کننده دارد، بر اعضای خانواده و نزدیکان و اهل خانه اش واجب است از او دفاع کنند. اما بر غیر این ها مستحب مؤکد است؛ مگر اینکه ترک دفاع موجب توسعۀ فساد یا گسترش ناامنی و یا مفسدۀ دیگری باشد که در این صورت واجب می شود.

2. اعضای خانواده و اهل خانه و نزدیکان یک فرد عبارتند از: پدر، مادر، همسر، فرزندان، داماد، عروس، برادر، خواهر، خادم ساکن در منزل، افراد تحت تکفل و همۀ کسانی که در عرف آن محل جزء خانواده یا نزدیکان یا اهل خانۀ او محسوب می شوند.

 

کد سایت fa4616
طبقه بندی موضوعی احکام جهاد و دفاع