بنده خانمی هستم که ماهانه حقوق جدا از همسرم می گیرم اما حقوق خود را برای مخارج منزل و پسرم به صورت خرج می کنم و پس انداز ناچیزی در حدود ماهی 300 هزار تومان دارم. حکم خمس مال بنده چیست؟
بنده خانمی هستم که ماهانه حقوق جدا از همسرم می گیرم اما حقوق خود را برای مخارج منزل و پسرم به صورت خرج می کنم و پس انداز ناچیزی در حدود ماهی 300 هزار تومان دارم. حکم خمس مال بنده چیست؟

باسمه تعالی

هر مقدار از حقوق که در سر سال خمسی یک سال پس از دریافت آن باقی بماند، باید خمس آن مقدار پرداخت شود.

کد سایت fa4858