در منزل ما پدرم غالبا شراب می خورد و در همین اتاق قرآن و همچنین بر روی دیوار تابلو سورۀ یاسین داریم. آیا باید قرآن و تابلو را برداریم؟
در منزل ما پدرم غالبا شراب می خورد و در همین اتاق قرآن و همچنین بر روی دیوار تابلو سورۀ یاسین داریم. آیا باید قرآن و تابلو را برداریم؟

باسمه تعالی

واجب نیست قرآن و تابلوی قرآن را بردارید؛ مگر اینکه ترس بی احترامی به آن ها وجود داشته باشد.

کد سایت fa5084
طبقه بندی موضوعی قرآن