اگر جان یا ناموس مسلمانی در خطر باشد، وظیفۀ دیگر مسلمانان چیست؟
اگر جان یا ناموس مسلمانی در خطر باشد، وظیفۀ دیگر مسلمانان چیست؟

باسمه تعالی

1. اگر دفاع از فرد مسلمان، خطر جانی برای دیگر مسلمانان نداشته باشد، بر همگان لازم است که از جان این فرد دفاع کنند.

2. اگر دفاع از مسلمان خطر مرگ برای دفاع کننده دارد، بر اعضای خانواده و نزدیکان و اهل خانه اش واجب است از او دفاع کنند. اما بر غیر این ها مستحب مؤکد است؛ مگر اینکه ترک دفاع موجب توسعۀ فساد یا گسترش ناامنی و یا مفسدۀ دیگری باشد که در این صورت واجب می شود.

3. در هر یک از این حالات، اگر دفاع کننده کشته شود، اجر شهید را خواهد برد.

4. اعضای خانواده و اهل خانه و نزدیکان یک فرد عبارتند از: پدر، مادر، همسر، فرزندان، داماد، عروس، برادر، خواهر، خادم ساکن در منزل، افراد تحت تکفل و همۀ کسانی که در عرف آن محل جزء خانواده یا نزدیکان یا اهل خانۀ او محسوب می شوند.

 

 

کد سایت fa5193
طبقه بندی موضوعی احکام جهاد و دفاع