واقف جایی را برای آموزش قرآن وقف کرده و شرط کرده است که پولی بابت آموزش قرآن از مردم گرفته نشود. اساساً آیا واقف می‌تواند شرط کند که مربی هم باید بدون دستمزد در این مکان درس بدهد یا فقط می‌تواند شرط کند از مردم بابت هزینۀ مکان پولی گرفته نشود؟
واقف جایی را برای آموزش قرآن وقف کرده و شرط کرده است که پولی بابت آموزش قرآن از مردم گرفته نشود. آیا متصدی می تواند برای دستمزد مربی قرآن از افراد پول بگیرد؟ اساساً آیا واقف می‌تواند شرط کند که مربی هم باید بدون دستمزد در این مکان درس بدهد یا فقط می‌تواند شرط کند از مردم بابت هزینۀ مکان پولی گرفته نشود؟

باسمه تعالی

واقف می تواند شرط کند هیچ گونه هزینه ای، نه برای مربی و نه بابت استفاده از موقوفه از مردم، از استفاده کنندگاه موقوفه یا از عده خاص گرفته نشود.

کد سایت fa5881
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه وقف