شخصی شیء مورد نیاز خود را می خرد ولی برای اینکه برای این که از خمس فرار کند، گاه گاهی از آن استفاده می کند. آیا در این صورت خمس بر او واجب می شود؟
شخصی شیء مورد نیاز خود را می خرد ولی برای اینکه برای این که از خمس فرار کند، گاه گاهی از آن استفاده می کند. آیا در این صورت خمس بر او واجب می شود؟

باسمه تعالی

اگر این شیء واقعاً با توجه به شأن خودش و افراد تحت تکفلش مورد نیاز است؛ هرچند گاهی استفاده می شود، خمسی به آن تعلق نمی گیرد. بنابراین در این مورد فرار از خمس معنا دار نیست.

کد سایت fa6076
طبقه بندی موضوعی مئونه