اگر کسی وامی جهت خرید منزل بگیرد و این وام به این شرط به او پرداخت شود و شخص در پی خرید منزل باشد اما منزلی مناسب پیدا نکرده است. برای اینکه این پول بدون سود نماند، در سپرده بانکی می گذارد تا منزل تهیه کند. آیا این کار صحیح است؟
اگر کسی وامی جهت خرید منزل بگیرد و این وام به این شرط به او پرداخت شود و شخص در پی خرید منزل باشد اما منزلی مناسب پیدا نکرده است. برای اینکه این پول بدون سود نماند، در سپرده بانکی می گذارد تا منزل تهیه کند. آیا این کار صحیح است؟ اگر تا خریدن منزل سال خمسی برسد، آیا باید خمس بپردازد؟

باسمه تعالی

1. این کار جایز است.

2. اگر راهی برای خرید خانه جز استفاده از همین وام ندارد و این وام به همین منظور هم پس انداز شود و برای همین کار هزینه شود، به آن وام خمس تعلق نمی گیرد. سود حاصله نیز اگر همین شرایط را دارد، مشمول خمس نمی شود.

کد سایت fa6387