می خواستم بدانم که قرآن به سر گرفتن در مراسم شب احیا فقط باید با قرآن های کاغذی باشد یا با قرآن الکترونیک هم می شود؟
می خواستم بدانم که قرآن به سر گرفتن در مراسم شب احیا فقط باید با قرآن های کاغذی باشد یا با قرآن الکترونیک هم می شود؟

باسمه تعالی

ظاهراً مقصود قرآن هایی است که در قالب نرم افزار یا صفحات دیجیتال عرضه می شود مانند آنچه امروزه در گوشی های همراه، تبلت و مانند آن وجود دارد. در صورتی که آن صفحات یا نرم افزار در صفحه نمایش دستگاه فعال باشد، از جهتی که در سؤال آمده است، در حکم قرآن است و برای بر سر گرفتن کفایت می کند؛ هرچند از برخی جهات مانند دست زدن بدون وضو حکم قرآن کاغذی را ندارد.

کد سایت fa6437
طبقه بندی موضوعی رابطه با خدا|قرآن