اطاعت از پدر در مواقعی که عقلاََ و منطقاََ موجب اذیت و آزار فرزند می شود، واجب است یا خیر؟
اطاعت از پدر در مواقعی که عقلاََ و منطقاََ موجب اذیت و آزار فرزند می شود، واجب است یا خیر؟

باسمه تعالی

1. اطاعت فرزند بالغ از امر پدر شرعاً واجب نیست.

2. اذیت کردن والدین حرام است.

3. اگر در جایی اطاعت نکردن از پدر باعث اذیت وی شود، لازم است اطاعت کند.

4. اذیت نشدن پدر بر اذیت شدن فرزند ترجیح دارد. بنابراین حتی در صورت اذیت شدن فرزند، لازم است اطاعت کند.

 

 

کد سایت fa7945
طبقه بندی موضوعی رابطه با والدین