آیا با وجود اینکه زنی شوهر دار است و شوهرش می تواند نفقه اش بدهد ولی زن خودش نمی خواهد با او زندگی کند. می توانیم به او از وجوهات با اجازه بدهیم؟
چند سال قبل یک پسر با یک زنی ازدواج کرد و دو بچه داشتند و چند سال با هم زندگی کردند پسر کار می کرد و نفقه خانواده اش را ادا می کرد و شاید گاهی ادا نمی کرد و بعد زن نخواست با او زندگی کند و از او جدا زندگی می کند ولی هنوز طلاق نگرفته است. الآن زن با دو بچه اش زندگی می کند و فقیر است. آیا با وجود اینکه او در حقیقت شوهر دارد و شوهرش می تواند نفقه اش بدهد ولی زن خودش نمی خواهد با او زندگی کند. می توانیم به او از وجوهات فدیه، فطریه، کفارات، خمس، اجازه، رد مظالم با اجازه بدهیم؟ اگر جایز نیست، آیا قبلاً که او را مستحق می دانستیم و به او از وجوهات داده ایم، باید دوباره بپردازیم؟

باسمه تعالی

1. در صورتی که عدم تمکین زوجه و جدا زندگی کردن وی، از نظر شرعی موجه نباشد، پرداخت وجوهات به چنین فردی جایز نیست. در غیر این صورت می تواند وجوهات بگیرد.

2. اگر طبق بند 1 رفتار وی شرعاً موجه نباشد، آنچه تاکنون پرداخت شده باید به قیمت روز به دفتر برگردانده شود.

کد سایت fa8281
طبقه بندی موضوعی موارد مصرف خمس|مصرف زکات