به سبب گذشت زمان، متن وفقنامه از بین رفته است ولی این قضیه بین تمامی اهل محل و شهرستان مشهور می باشد. آیا اداره اوقاف مجاز است که به بهانه عدم متولی منصوص اقدام به تملک باغ نماید؟
حدود یک صد سال پیش، شخصی عرصه باغی را وقف کرده و فرزندان خود را نسل بعد نسل متولی قرارداده است با این کیفیت که درآمد مازاد حاصل از محصول باغ صرف روضه خوانی حضرت سید الشهدا ـ علیه السلام ـ گردد. اکنون به سبب گذشت زمان، متن وفقنامه از بین رفته است ولی این قضیه بین تمامی اهل محل و شهرستان مشهور می باشد و در تمام این سالیان، فرزندان و نوادگان آن شخص متولی نگهداری باغ بوده و جلسات روضه حضرت سید الشهدا ـ علیه السلام ـ را برگزار می کنند. حال آیا اداره اوقاف مجاز است که به بهانه عدم متولی منصوص اقدام به تملک باغ نماید؟

باسمه تعالی


1. به صرف نبود وقفنامه،  عدم وقف یا خدشه در جزئیات مفاد وقف و متولی آن ثابت نمی شود.

2. اگر از شواهد گفته شده نسبت به مفاد وقف و متولی آن اطمینان حاصل شود، باید طبق آن عمل شود در غیر این صورت باید تصمیم گیری در این باره به مجتهد جامع الشرایط و در زمان تشکیل جمهوری اسلامی ایران به ولی فقیه و نهادهای متولی این امر ارجاع گردد.

3. در هر حال شرعاً وقف به تملک شخص یا نهادی در نمی آید و صرفاً تحت مدیریت و نظارت قرار می گیرد.