صورت فرزندمان کمی خون آمده است. آیا اگر دستمان را خیس کنیم و به صورتش بکشیم طوری که دیگر اثری از نجاست نباشد، طهارت حاصل می شود؟
صورت فرزندمان کمی خون آمده است و سخت است صورتش رو زیر شیر آب بگیریم. آیا اگر دستمان را خیس کنیم و به صورتش بکشیم طوری که دیگر اثری از نجاست نباشد، طهارت حاصل می شود؟

باسمه تعالی

اگر قبل از دست کشیدن عین نجاست (خون) از صورت به کلی پاک شود یا به حدی پاک شود که در هنگام دست کشیدن اثر باقی ماندۀ از نجاست در آب دست تان مستهلک شود و دست خونی نشود، با همین دست کشیدن تطهیر شرعی حاصل می شود.

کد سایت fa8377
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات