فردی که به علت وسواس دائم شک می کند آیا یک سجده کرده یا دو سجده، تکلیفش چیست؟
فردی که به علت وسواس دائم شک می کند آیا یک سجده کرده یا دو سجده، تکلیفش چیست؟

باسمه تعالی

بنا بگذارد که دو سجده بجا آورده و نمازش را ادامه دهد.

کد سایت fa8420
طبقه بندی موضوعی شکیات