آیا یک بار گفتن سبحان الله در رکوع و سجده کفایت می‌کند؟
آیا یک بار گفتن سبحان الله در رکوع و سجده کفایت می‌کند؟

باسمه تعالی

کفایت می کند.

کد سایت fa8438
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز