در بین اسناد متوفی یک فقره چک سفید امضا وجود داشته است و ورثه آن مبلغ می نویسند و اقداماتی انجام می دهند. نظر معظم له در مورد استحقاق ورثه نسبت به وجه نوشته شده چیست؟
در بین اسناد و مدارک متوفی یک فقره چک سفید امضا وجود داشته است و ورثه بدون اینکه دلیلی بر طلب مرحوم از صاحب چک ارائه دهند، روی چک سفید امضا مبلغ می نویسند و اقداماتی انجام می دهند. نظر معظم له در مورد استحقاق ورثه نسبت به وجه نوشته شده چیست؟ و عمل ورثه در شرع مقدس اسلام چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

تصرف مزبور در چک بدون دلیل معتبر شرعی بر جزئیات موضوع، جایز نبوده و ورثه مالک مبلغ مزبور نخواهند شد و اگر با این کارشان خسارتی بر صاحب چک وارد شده باشد، ورثه باید جبران کنند.

کد سایت fa8469
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه غصب|حق الناس