اگر قسمتی از اعضای وضو نجس باشد و شخص آن را فراموش کند و همان طور وضو بگیرد، آیا تمام اعضای وضو نجس شده است؟
اگر قسمتی از اعضای وضو نجس باشد و شخص آن را فراموش کند و همان طور وضو بگیرد، آیا تمام اعضای وضو نجس شده است؟ آیا وضوی او صحیح است؟

باسمه تعالی

اگر قبل از وضو، عین نجاست در اعضای وضو نباشد یا به حدی کم باشد که در هنگام دست خیس کشیدن در وضو، اثر باقی ماندۀ از نجاست در آب دست مستهلک  گردد و دست عرفاً خونی نشود، با همین دست کشیدن در وضو آن قسمت نجس شرعاً تطهیر می شود و اگر دست کشیدن بر قسمت نجس در هنگام وضو تکرار شده باشد، وضو نیز صحیح است.

کد سایت fa8572
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات|وضو