آیا به پولی که برای خرید خانه، تأمین هزینۀ ازدواج و خرید چیزی های لازم و در شأن، کنار گذاشته می شود، خمس تعلق می گیرد؟
آیا به پولی که برای خرید خانه، تأمین هزینۀ ازدواج و خرید چیزی های لازم و در شأن، کنار گذاشته می شود، خمس تعلق می گیرد؟

باسمه تعالی

اگر راهی جز پس انداز طولانی و بیش از یکسال برای تأمین این امور ندارید و نیز این پس انداز صرفاً برای تهیۀ همین امور باشد و به همین منظور باقی بماند، به این پس انداز خمس تعلق نمی گیرد.

 

 

 

 

کد سایت fa8610
طبقه بندی موضوعی مئونه