مدفوع فرزندم به اندازه یک نخود ریخت روی فرش و با دستمال کاغذی برداشتم آیا فرش نجس شده است؟
بنده فرزندی 4 ساله دارم. جسارتاً مدفوع فرزندم به اندازه یک نخود از درون شلوار ریخت روی فرش و با دستمال کاغذی برداشتم هیچ اثری روی فرش نبود. آیا فرش نجس شده است؟ منزل مادرم بود و من نمی توانستم فرش را بشورم

باسمه تعالی

در صورتی که مدفوع خشک بوده، فرش نجس نشده است در غیر این صورت، نجس شده و با صرف پاک کردن با دستمال کاغذی شرعاً پاک نمی شود.

کد سایت fa8621
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات