در تطهیر شرعی آیا زوال نجاست باید حتماً با آب باشد؟
با توجه به اینکه در تطهیر شرعی اگر عین نجاست وجود داشته باشد، ابتدا باید از زوال آن اطمینان حاصل کرد، آیا زوال باید حتماً با آب باشد یا مثلاً پاک کردن خون یا منی با دستمال هم زوال محسوب می شود؟

باسمه تعالی

1. زوال نجاست یک امر عرفی است و باید به گونه ای نجاست را از بین برد که عرف بگوید دیگر در اینجا عین نجاستی وجود ندارد. 

2. با فرض رعایت بند 1 این زوال می تواند با آب یا مواد شویند یا دستمال و یا ... باشد.

کد سایت fa8700
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات