بعضی حرف هایی می گویند که شک می کنیم برخاسته از اعتقادات قلبی ایشان مبنی بر نفی خدا یا ظالم بودن خدا یا توهم دین و امثال این مسائل است. آیا این موارد کفر و شرک است؟
بعضی حرف هایی می گویند که شک می کنیم برخاسته از اعتقادات قلبی ایشان مبنی بر نفی خدا یا ظالم بودن خدا یا توهم دین و امثال این مسائل است. آیا این موارد کفر و شرک است؟

باسمه تعالی

این مقدار در سؤال آمده است، دلیل شرعی بر کفر و شرک گوینده نیست.

کد سایت fa8728
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات|اعتقادات