اگر لکۀ نجاستی مانند خون ببینیم و ندانیم که قبل از آخرین شستشو با ماشین لباسشویی وجود داشته و شسته شده یا بعد از آن به وجود آمده و هنوز پاک نشده حکم را بر چی بگذاریم؟
اگر لکۀ نجاستی مانند خون ببینیم و ندانیم که قبل از آخرین شستشو با ماشین لباسشویی وجود داشته و شسته شده یا بعد از آن به وجود آمده و هنوز پاک نشده حکم را بر چی بگذاریم؟

باسمه تعالی

1. اگر منظور از لکۀ نجاست، رنگ نجاست است که پر واضح است که حتماً قبلاً شسته شده است که الآن فقط رنگ آن باقی مانده است این نوع شک بی مورد و ناشی از وسواس است.

2. اگر منظور خود عین نجاست است که بسیار واضح است که بعد از شستشو ایجاد شده است؛ زیرا معمولاً در اثر شستن با ماشین لباسشویی یا به کلی نجاست از بین می رود یا فقط رنگ آن باقی می ماند آن هم شرعاً پاک است.

 

کد سایت fa8729
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات|وسواس