آیا فرد وسواسی شرعاً می تواند کلام مؤمنی را که علم به کذاب بودنش نداشته و قرائنی دارد که حدس می زند آن مؤمن در آن موضوع دروغگو نگفته، قبول کند و به آن عمل کند؟
آیا فرد وسواسی شرعاً می تواند کلام مؤمنی را که علم به کذاب بودنش نداشته و قرائنی دارد که حدس می زند آن مؤمن در آن موضوع دروغگو نگفته، قبول کند و به آن عمل کند؟ این فرد وسواسی خیلی به سختی به حالات یقینی می رسد.

باسمه تعالی

در تشخیص رفتارهای عادی و غیر وسواسی، مراجعه فرد وسواسی به چنین فردی اشکال ندارد.

Website code number fa8765
group وسواس