اگر فردی در جایی که وظیفه اش تبعیت از امام جماعت باشد، دو یا یک رکن بیشتر بجا آورد، آیا مخل نمازش می باشد؟
اگر فردی در جایی که وظیفه اش تبعیت از امام جماعت باشد، دو یا یک رکن بیشتر بجا آورد، آیا مخل نمازش می باشد؟

باسمه تعالی

افزودن رکن در نماز جماعت از باب تبعیت از امام جماعت، به صحت نماز ضرری نمی زند.

Website code number fa8799