روابط BDSM بین دختر و پسری که باهم آیۀ محرمیت خوانده اند و زن و شوهر محسوب می شوند و عاشق هم هستند، درست است؟
روابط BDSM بین دختر و پسری که باهم آیۀ محرمیت خوانده اند و زن و شوهر محسوب می شوند و عاشق هم هستند، درست است؟ چون در قرآن گفته است بین زن و مرد هرگونه رفتاری مجاز است. این هم در نظر گرفته شود که بدون این روابط هیچ یک به آرامش نمی رسند.

باسمه تعالی

1. هرگونه روابط جنسی صرفاً برای زن و شوهر شرعی جایز است و زن و شوهر شرعی کسانی هستند که بین ایشان مطابق دستور فقهی عقد دائم و یا موقت ازدواج خوانده شود.

2. این ادعا که قرآن هرگونه روابط جنسی حتی غیر متعارف و خشونت آمیز را جایز دانسته است، باطل است.

3. روابط BDSM که از جمله روابط غیر متعارف و خشونت آمیز محسوب می شود به هیچ وجه جایز نیست حتی اگر طرفین زن و شوهر شرعی باشند.

4. داشتن روابط عاشقانه یا عدم به آرامش رسیدن مجوز شرعی برای انجام روابط  BDSM نیست و بر طرفین واجب است جهت معالجه به متخصصین این حوزه مانند روانپزشکان و روانکاوان مراجعه کنند.

کد سایت fa8920