آیا بخور آب گرم خالی در حال روزه اشکال دارد؟
آیا بخور آب گرم خالی در حال روزه اشکال دارد؟ ما سعی می کنیم پروتکل ها را رعایت کنیم. اما وقتی مجبور می شویم به جای شلوغ برویم و به خانه برمی گردیم، یک ظرف آب روی گاز می کذاریم و بعد از جوش آمدن ابتدا 10 مرتبه بخار آن را از بینی وارد و از دهان خارج می کنیم و 10 مرتبه از دهان وارد و از بینی خارج می کنیم. پزشکان گفته اند که چون ویروس کرونا چند روز در گلو می ماند این کار سبب از بین رفتن ویروس می شود.

باسمه تعالی

این کار روزه را باطل نمی کند.

کد سایت fa8936
طبقه بندی موضوعی احکام مبطلات روزه