خانمی بعد از پایان عادت عددیه قبل اذان صبح لکه قهوه ای مشاهده می کند و اما در بین روز لکۀ دیگری نمی بیند، آیا می تواند در بین روز نیت روزۀ ماه رمضان کند؟
خانمی عادت او عددیه بوده یعنی روز هشتم پاک می شود. در پایان روز هشتم قبل اذان صبح لکه قهوه ای مشاهده می کند و از انجام غسل منصرف می شود اما دربین روز لکۀ دیگری نمی بیند و مبطلات را هم انجام نداده در چنین حالی در بین روز می تواند غسل کند و نیت روزه رمضان کند یا وظیفه دیگری دارد؟

باسمه تعالی

ظاهراً در میانه روز متوجه شده که در واقع قبل از اذان صبح و لو از باب پایان یافتن عدد عادتش، پاک شده بوده، پس الآن باید نیت روزه کند و غسل را انجام دهد. ولی اگر معلوم شود که بعد از اذان صبح و در طول روز پاک شده است، روزه اش صحیح نیست و نمی تواند نیت روزه کند.

کد سایت fa8952
طبقه بندی موضوعی اغسال|احکام مبطلات روزه