نظر جنابعالی درباره خمس یارانه و سهام و جوایز و درآمدهای حاصله از فضای مجازی چیست؟
نظر جنابعالی درباره خمس یارانه و سهام و جوایز و درآمدهای حاصله از فضای مجازی چیست؟

باسمه تعالی

1. هر مالی که مکلف کسب می کند جز در موارد استثنا مثل ارث، اگر تا یکسال پس از کسب آن یا تا سر سال خمسی باقی بماند، یک پنجم آن به عنوان خمس باید پرداخت شود.

2. جوایز و یارانه و درآمدهای حاصل از فضای مجازی نیز مشمول بند 1 می شود.

3. سهام و هر نوع سرمایه دیگری که گذاران زندگی فرد و افراد تحت تکفلش به داشتن آن سرمایه متوقف نیست، خمس دارد.

 

کد سایت fa9028