شخصی به صورت غیر علنی اقدام به روزه خواری می کند سپس به محکمه رفته و اقرار به این عمل می کند، آیا قاضی می تواند او را مجازات کند؟
شخصی به صورت غیر علنی اقدام به روزه خواری می کند سپس به محکمه رفته و اقرار به این عمل می کند، آیا قاضی می تواند او را مجازات کند؟ مجازات معین آن از منظر جنابعالی چیست؟ آیا شکایت از شخصی که به طور غیر علنی روزه خواری می کند جایز است و در صورت اثبات مجازات آن چیست؟

باسمه تعالی

1. روزه خواری غیر علنی از موارد تعزیر منصوص نیست؛ ولی از آنجا که عمل حرام است ، حاکم اسلامی می تواند در صورت وجود مصلحت این فرد را تعزیر کند.

2. تعزیز در این موارد می تواند مالی یا بدنی (حداکثر 25 ضربه شلاق) باشد.

3. شکایت به معنای اطلاع دادن به حاکم شرع و مراجع قضایی در مواردی که روزه خواری غیر علنی باشد، جایز نیست.

کد سایت fa9029
طبقه بندی موضوعی ولایت فقیه|احکام قضاوت