اگر مقلد متوجه شود فتوای جدید مرجعش بر عکس چیزی است که قبلاً از او شنیده و به آن عمل کرده می تواند به این فتوای جدید عمل نکند؟
اگر کسی که مقلد عادی است و اهل علم نیست و متوجه شود فتوای جدید مرجعش بر عکس چیزی است که قبلاً از او شنیده و به آن عمل کرده می تواند به این فتوای جدید او که نقض کنندۀ فتوای قبلی او است عمل نکند؟

باسمه تعالی

1. اگر حکم جدید به صورت احتیاط واجب داده شده است و مجتهد دیگری که فالاعلم معتقد به حکم قبلی باشد، می توانید با تقلید از فالاعلم به همان حکم قبل عمل کنید.

2. اگر حکم جدید به صورت فتوا بیان شده است و مجتهد مساوی با این مرجع معتقد به حکم قبل باشد، می توانید این مسأله را از آن مجتهد مساوی تقلید کنید و طبق حکم قبلی رفتار نمایید.

3. در صورتی که مجتهد فالاعلم یا مساوی به حکم قبلی فتوا نداده باشند، باید به حکم جدید مرجع تقلید ملتزم باشید.

کد سایت fa9038
طبقه بندی موضوعی احکام تقلید