من لاک زدم اما چون ناخن هام کمی ترک داره بین ترک گیر کرده پاک نمی شود، آیا برای وضو و غسل مانعی هست؟
من لاک زدم اما چون ناخن هام کمی ترک داره بین ترک گیر کرده پاک نمی شود، آیا برای وضو و غسل مانعی هست؟

باسمه تعالی

این مقدار که در سؤال آمده است، اشکال در وضو و غسل ایجاد نمی کند.

کد سایت fa9067
طبقه بندی موضوعی وضو|اغسال