بنده از سن تکلیف تا یکسال پیش تعدادی نماز قضا دارم. چون حجمش زیاد است، آیا راهکاری وجود دارد؟
بنده از سن تکلیف تا یکسال پیش تعدادی نماز قضا دارم و دقیق یادم نمی یاد چقدرش را خواندم، شاید نصفش شاید بیشتر شاید کمتر، الآن می خواهم قضایش را بجا بیارم. چون حجمش زیاد است، آیا راهکاری وجود دارد؟

باسمه تعالی

1. اگر تعداد نمازهای قضا را می دانید و شکتان در این است که چه مقدارش را بجا آورده اید، هر مقدار را یقین دارید نخوانده اید و مواردی را هم که مشکوک هستید، باید بجا آورید.

2. اگر شکتان در اصل تعداد نمازهای قضا شده است، هر مقدار را که یقین دارید قضا شده، همان مقدار را باید بجا آوردید و موارد مشکوک واجب نیست.

3. می توانید در خواندن نماز قضا به حداقل واجبات نماز اکتفا کنید.

کد سایت fa9131
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز