یکی از اجداد من از طرف مادری یعنی مادر بزرگ مادربزرگم سیده بود. آیا من هم سید محسوب می شوم؟
یکی از اجداد من از طرف مادری یعنی مادر بزرگ مادر بزرگم سیده بود. آیا من هم سید محسوب می شوم؟ و اگر می شوم، می توانم از لباس سادات در خانه استفاده کنم؟

باسمه تعالی

1. بله شما نیز سید محسوب می شوید.

2. استفاده از لباس سادات برای کسانی که از ناحیه مادر به سادات منسوب هستند، تابع عرف است. اگر عرفاً این کار در جامعه ای که در آن زندگی می کنید، باعث مفسده ای مانند وهن نسبت به مقام اهل بیت و جایگاه سادات و نیز موجب سوء استفاده دیگران نداشته باشد، اشکال ندارد و در این مسأله فرقی بین پوشیدن در منزل و غیر منزل نیست.

 

کد سایت fa9137
طبقه بندی موضوعی سهم سادات و انتساب به آنان