هنگام غسل با توجه به این که با استفاده از دوش غسل می کنیم، آیا باز هم قبلش باید عضو غسل را از نجاست پاک کنیم یا همین که با دوش آب را بر عضو می گیریم، کافی است؟
هنگام غسل با توجه به این که با استفاده از دوش غسل می کنیم، آیا باز هم قبلش باید عضو غسل را از نجاست پاک کنیم یا همین که با دوش آب را بر عضو می گیریم، کافی است؟

باسمه تعالی

لازم نیست قبل از غسل تمام اعضا از نجاست پاک باشد، بلکه همین مقدار که در حین غسل با آب نجاست آن موضع رفع شود و آب غسل نیز بر آن قسمت جاری شود، کافی است. بنابراین غسل به شیوۀ ای که در سؤال آمده صحیح است.

کد سایت fa9157
طبقه بندی موضوعی اغسال