اگر کسی درخت بکارد و چند سال برش بگذرد و بفروشد، آیا بلافاصله بعد فروش باید خمس بدهد یا بعد از گذشت سال؟
اگر کسی درخت بکارد برای فروش چوب آن و چند سال برش بگذرد و بعد از آن که درخت ها بزرگ شدند، بفروشد، آیا بلافاصله بعد فروش باید خمس بدهد یا بعد از گذشت سال؟ فرض این باشد که برای تأمین زندگیش این کار را می کند.

باسمه تعالی

درصورتی که گذاران زندگی اش با توجه به شأن خود و افراد تحت تکفلش به این کار وابسته است، از زمان فروش تا یکسال بعد یا تا سر سال خمسی اش می تواند آن را در مخارجش صرف کند. در غیر این صورت باید  سر سال اول خمسی ارزش روز درخت ها را محاسبه و پرداخت کند و سال های بعد خمس ارزش اضافه درخت ها را پرداخت کند و نباید تا زمان فروشش به تأخیر بیاندازد.

کد سایت fa9203
طبقه بندی موضوعی سرمایه