اگر شخص ساعت یا ساعاتی بعد اذان حائض شود، باید بعد از پایان دوره، قضای آن نماز را بجا بیارورد؟
اگر شخص ساعت یا ساعاتی بعد اذان حائض شود، باید بعد از پایان دوره، قضای آن نماز را بجا بیارورد؟

باسمه تعالی

اگر بعد از داخل شدن وقت، به اندازۀ وضو و نماز با حداقل واجبات بگذرد و زن حائض شود، باید قضای آن نماز را بجا آورد.

کد سایت fa9204
طبقه بندی موضوعی اغسال|نماز قضا